Cenovnik

VODOZAHVATI

Domaćinstva i preduzeća koja koriste vodovodnu mrežu bez kanalizacije, vodomerom plaćaju za 1 m3 utrošene vode na osnovu odredaba odluke o javnom vodovodu (Sl.list opštine Senta br. 28/2015) i to:

a) domaćinstva po blok tarifi 0- 25m3
preko 25m3
79,90 din/m3
159,78 din/m3
b) ustanove, organizacije i preduzeća
-koje finansira SO
-ostala privredna društva
 
79,90 din/m3
160,73 din/m3

Domaćinstva i preduzeća koja koriste vodovodnu mrežu bez vodomera, do postavljanja vodomera plaćaju mesečni paušal i to:

a) domaćinstva u individualnim zgradama 3.000,00 din/mesec
b) domaćinstva u kolektivnim zgradama 3.000,00 din/mesec
c) ustanove, organizacije i preduzeća
-koje finansira SO
-ostala privredna društva

1.148,10 din/mesec
4.018,20 din/mesec

VODOVODNA MREŽA

Učešće novih korisnika gradskog vodovoda za razvoj i rekonstrukciju vodozahvata-obračunava se prema prečniku cevi izgrađeno u cenu:

domaćinstva 571,25 din

15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

8.568,70 din
11.425,00 din
14.281,25 din
18.280,00 din
22.850,00 din
28.562,50 din

preduzeća 1.215,00 din 15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
18.225,00 din
24.300,00 din
30.375,00 din
38.880,00 din
48.600,00 din
60.750,00 din

Ugradnja vodomera sa potrebnom opremom

-ugradnja vodomera od 1/2 cola sa dva ventila, radom i porezom 9.306,00 din
ugradnja vodomera od 3/4 cola sa dva ventila, radom i porezom 10.934,00 din

Nudimo otplatu na 6 meseci.

KANALIZACIJA

Na osnovu Odluke o kanalizaciji (Sl. list opštine Senta br. 7/2011) pod uslovima upuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju po članu 46-55. svi korisnici su dužni da plaćaju kako je određeno u Odluci o kanalizaciji grada Sente, i to:

a) domaćinstva za upuštene otpadne vode odvođene gradskom kanalizacijom, koja poseduju vodomer plaćaju po utrošku vode
33,95 din/m3
b) domaćinstva za upuštene otpadne vode odvođene gradskom kanalizacijom koja ne poseduju vodomerni sat, plaćaju mesečni paušal
452,40 din/mesec
c) za puštanje otpadne vode, odvođene gradskom kanalizacijom za otpadne vode, koje su u granicama zagađenosti po čl. 51. Odluke o kanalizaciji, bez primarnog prečišćavanja u krugu preduzeća po utrošku vode, čitane po vodomernom satu plaćaju
-preduzeća koja finansira SO
-ostala preduzeća 

 

33,95 din/m3
83,50 din/m3

d) preduzeća za upuštanje vode odvođene gradskom kanalizacijom koja ne poseduju vodomerni sat, plaćaju mesečni paušal
-preduzeća koja finansira SO
-ostala preduzeća


452,40 din/mesec
1.669,80 din/mesec

CENOVNIK ZA ČIšĆENJE SEPTIČKE JAME I POLJSKIH WC-A

1) Čišćenje septičke jame kod gradjana, ustanove, organizacije i preduzeća
koje finansira SO u gradu Senta autocisternom
tura 3.300,00 din
2) Čišćenje septičke jame kod preduzeća u gradu Senta tura 5.500,00 din
3) Čišćenje poljskog WC-a, prevoz i deponovanje fekalija tura 5.500,00 din
4) Čišćenje septičke jame kod građana, ustanove, organizacije i preduzeća
koje finansira SO van grada autocisternom
tura 5.500,00 din
5) Čišćenje septičke jame kod preduzeća van grada Senta tura 7.000,00 din

U mestima koja su udaljena preko 5 km, zaračunava se za kilometražu 30% od cene dizel goriva.

CENOVNIK ZA IZDAVANJE MESTA ZA KIOSKE

Kiosci do 5,0 m2 -dnevno komad 54,83 din
Kiosci preko 5,0 m2 - dnevno m2 10,37 din

CENOVNIK ZA MESEČNU REZERVACIJU PIJAČNIH STOLOVA

1. I. i II. Red od br. 1-50 i br 147-154, metalni stolovi br. 3, 5 i 8 1.503,00 din
2. Stolovi prema ulici Poštanska od br. 1-24 ( zanatlije) 1.503,00 din
3. Voćarska -novi deo -stolovi od br. 206-220 1.503,00 din
4. III. i IV. red, stolovi br. 51-66, 87-100 i metalni stolovi br. 9, 10, 11 i 24 1.132,00 din
5. Voćarska- pokriveni deo , stolovi od br. 67-86 i metalni stolovi br. 13 i 14 1.696,00 din
6. V. i VI. red stolovi br. 101-133 i metalni stolovi br. 7-15 1.029,00 din
7. Stolovi ispred mlečne pijace br. 1-16 889,00 din
8. Stolovi u prostoriji mlečne pijace sa rashladnim uredjajem ( od rednog br. 1 do 13 )
- pola vitrine
- cela vitrina
1.132,00 din
2.263,00 din
9. Mesta za prodaju na pijaci po 1m2 667,00 din
10. Montažni boksovi od 8 m2 plaćaju se mesečno 2.071,00 din

CENOVNIK ZA MESEČNU REZERVACIJU PIJAČNE TEZGE NA ROBNOJ PIJACI

-za tezge na robnoj pijaci 3.009,00 din
-za stolove na robnoj pijaci 889,00 din
-za prodajna mesta na robnoj pijaci za 1 m2 667,00 din
- dnevna pijačarina za jedan sto, tezgu ili prodajno mesto sa godišnjom rezervacijom 205,00 din
- dnevna pijačarina za jedan sto, tezgu ili prodajno mesto bez godišnje rezervacije 315,00 din

CENOVNIK ZA IZDAVANJE PRODAJNIH MESTA NA VAšARIšTU U SENTI

- Rezervacija prodajnih mesta za vašarište 1m/mes 205,00 din
- sa strujom 1m/mes 345,00 din
- zakup prodajnog mesta na vašarištu (uključuje mestarinu sa popustom od 20% i rezervaciju prodajnog mesta bez priključka na struju) 1m/god 3.564,00 din
U cenu je uračunat porez na promet.

CENE ZA IZNOšENJE I DEPONOVANJE SMEĆA

1) Iznošenje i deponovanje smeća u gradu jedanput nedeljno za građane po m2 stambene površine plaća se na osnovu odredba opštinske odluke
-domaćinstva9,19 din/mesec

2) Za iznošenje smeća jedanput nedeljno za 1 m2 poslovnog prostora plaćaju:
-preduzeća koje finansira SO Senta
-ostala preduzeća


9,19 din/mesec
15,71 din/mesec

3) Mesečni paušalni iznos za nabavku i održavanje kontejnera u zgradama kolektivnog stanovanja 40,01 din/mesec
4) Iznošenje smeća mesečno jedanput u Gornjem Bregu, Tornjošu, Keviju i Bogarašu 2,87 din /m2/mesec

USLUGE ZA IZNOšENJE I DEPONOVANJE SMEĆA

1) Izvođač radova na zgradama i objektima u izgradnji i adaptaciji po 1 m2 gradilišta plaća dnevno
2,21 din/dan
2) Iznošenje i deponovanje smeća buldožerom na deponiji smeća plaća se:
-traktorska prikolica tovar
-kamion

2.000,00 din/tovar
2.500,00 din/tovar
3) Iznošenje smeća smeštenog u kontejner specijalnim vozilom 3.300,00 din/kom

USLUGE PO ZAHTEVU-SENTA

1) Nakladač 3.300,00 din/po turi
2) Kiper - smeće 5.500,00 din/po turi

Iznošenje kontejnera na veće udaljenosti ili pod posebnim okolnostima -po pogodbi.

SAHRANJIVANJE

ZAKUP MESTA U KOLUMBARIJUMU ( KASETE U ZIDU ZA URNE I GROBNICE ZA URNE)

1. na neograničeni period po komadu 100.000,00 din

PARKIRANJE

1) I zona (crvena) 35,00 din/sat
2) II zona (plava) 25,00 din/sat
3) posebna parking karta za I i II zonu 500,00 din/dan
4) dnevna parking karta za II (plavu) zonu 100,00 din/dan
5) mesečna karta za II (plavu) zonu 1.500,00 din/mesec
6) godišnja karta za II (plavu) zonu 9.000,00 din/godina
7) mesečna karta za parkiranje ispred zgrade u kojoj korisnik stanuje 100,00 din/mesec
8) odnošenje stvari 1.500,00 din/tovar
9) čuvanje stvari ili vozila 100,00 din/dan
10) intervencija „pauk"-a sa odnošenjem nepropisno parkiranog vozila na depo
i čuvanje

5.000,00 din
11) započeta intervencija (slučaj kada je vozilo prikačeno na uređaj za podizanje,
a nije odneto sa lica mesta)

2.500 din