CALL CENTAR:

Besplatan telefonski broj:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Uspešno smo prosledili vašu poruku!
Greška u procesu slanje poruke!

Vodosnabdevanje

Vodosnabdevanje grada Sente se vrši iz 9 bunara koji se nalaze na dva izvorišta.

Dubine bunara iznose između 90 – 100 metara, a maksimalni kapacitet istih je oko 96 l/sec. Eksploatacija vode se vrši EMU-WILO crpkama koje upravlja najmoderniji računar tipa DANFOSS. Godišnje se eksploatiše i isporučuje građanima oko 1,3 miliona m3 pijaće vode.

33

Na izvorištima se ne vrši prečišćavanje vode samo kontinualna dezinfekcija gasnim hlorom pomoću uređaja za doziranje hlora.

Kvalitet pijaće vode se redovno prati, mikrobiološka i hemijska analiza se vrši u akreditovanoj laboratoriji Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

Po aspektu mikrobiološke ispravnosti, voda za piće odgovara kvalitetu propisanom pravnim aktima, međutim po hemijskom sastavu ne odgovara jer neki parametri prekoračuju maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK). Ti parametri su: boja, oksidabilnost, količina arsena, a u nekim uzorcima gvožđe i amonijak. Zbog usaglašavanja pravnih akata sa EU regulativama, 1998. godine donet je novi Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće u kojoj je MDK nekih parametara smanjen. Vodonosni sloj ima određeni hemijski sastav, i bez prečišćavanja vode ne može se zadovoljiti propisani hemijski kvalitet.