CALL CENTAR:

Besplatan telefonski broj:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Uspešno smo prosledili vašu poruku!
Greška u procesu slanje poruke!

Odvođenje otpadne vode

Prvobitnu kanalizaciju grada Sente činio je jedan zastareli zatvoreni kanal u dužini od 1 km, a otpadna voda je bez čišćenja upuštana u reku Tisu. Uvođenjem mesnog samodoprinosa 1980-81. godine počinje izgradnja gradske kanalizacione mreže koja i danas traje.

Dosada je izgrađeno 88 km kanalizacione mreže na koju je priključeno oko 95% stanovništva.

Kanalizacionom mrežom se odvode otpadne vode iz domaćinstava i pojedinih industrija, kao i atmosferske vode. Čišćenje kanalizacionih cevi vrši se pomoću specijalnog vozila, tzv.“Kanal-Jet”-a. Delatnost obuhvata i čišćenje i održavanje slivnika.

Na teritoriji opštine još uvek postoje septičke jame i poljski WC-i, a čišćenje i odvođenje njihovog sadržaja vrši se cisternom od 5 m3.

Otpadna voda i sadržaj cisterni dovodi se na prečistač odakle se prečišćena voda upušta u Tisu.