CALL CENTAR:

Besplatan telefonski broj:
0800/024-026

Telefon: 024 / 827 - 800
FAX: 024 / 812 - 529

Uspešno smo prosledili vašu poruku!
Greška u procesu slanje poruke!

Odluka i izmena odluke

На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број: 62/06, 65/08 и 41/09), члана 4. став 1. и члана 35. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 19. тачка 5. Статута Општине Сента („Службени лист општине Сента“, број: 1/2006-пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 05. јула 2010. године, донела је

ОДЛУКУ

О ЗАШТИТИ УСЕВА И ЗАСАДА, ИОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту (у даљем тексту: мере за заштиту од пољске штете ), надлежност за вршење послова заштите од пољске штете, надзор над спровођењем ове Одлуке и друга питања од значаја за заштиту од пољске штете и од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту.

Члан 2.

Под пољском штетом, у смислу ове одлуке, подразумева се штета која је настала уништавањем и оштећењем усева, садница, стабала и пољопривредне механизације на пољопривредном земљишту, оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева пољопривредног земљишта, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту.

Члан 3.

У циљу заштите пољопривредног земљишта на подручју општине Сента овом Одлуком уређује се:

 • заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и номадске испаше,
 • заштита пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом (системи за наводњавање, противградне станице),
 • заштита пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од бацања комуналног и другог отпада,
 • заштита пољопривредног земљишта, пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од неконтролисаног ширења корова и парложне траве,
 • друга питања од значаја за спровођење исте.

Члан 4.

Предмет заштите, у смислу ове Одлуке су усеви и засади на пољопривредном земљишту, пољопривредно земљиште без обзира на облик својине, опрема и објекти на истом као и пољски путеви и канали за одводњавање и наводњавање.

Члан 5.

Под усевима у смислу ове одлуке подразумевају се засејане пољопривредне културе намењене за људску и сточну исхрану и индустријску прераду.

Члан 6.

Под засадима у смислу ове одлуке подразумевају се воћњаци, виногради, расадници, ремизе, пољозаштитни појасеви и шумско дрвеће поред регионалних путева који се налазе ван граница грађевинског земљишта на територији општине.

Члан 7.

Под пољопривредним земљиштем у смислу ове одлуке сматрају се њиве, вртови, воћњаци, виногради, пашњаци, ливаде, рибњаци, трстици и мочваре без обзира на облик својине, земљиште које се може привести намени за пољопривредну производњу који се налазе ван граница грађевинског земљишта на територији општине.

Члан 8.

Земљиште, у смислу одредбе члана 7. ове Одлуке, које је проглашено грађевинским, а користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, ужива заштиту по овој одлуци.

Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани путеви који повезују парцеле пољопривредног земљишта у ванграђевинском реону на територији општине.

Члан 9.

Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани путеви који повезују парцеле пољопривредног земљишта у ванграђевинском реону на територији општине.

Члан 10.

Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали који се граниче са парцелама и пољским путевима и служе за континуирани прилив, односно одлив сувишне воде, а у циљу унапређења пољопривредне производње.

2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 11

У циљу заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом, пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од пољске штете забрањено је:

 1. присвојити, кидати, чупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве, плодове на туђем пољопривредном земљишту без одобрења власника или корисника пољопривредног земљишта,
 2. ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем као и на други начин оштетити усеве и засаде на туђем пољопривредном земљишту без одобрења власника или корисника пољопривредног земљишта,
 3. сакупљати остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном земљишту без одобрења власника или корисника пољопривредног земљишта,
 4. палити остатке усева и засада на пољопривредном земљишту,
 5. орање или било која друга радња на туђем пољопривредном земљишту без одобрења власника или корисника пољопривредног земљишта,
 6. прелазити трактором, запрежним колима или другим превозним средствима преко туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта, без одобрења власника или корисника пољопривредног земљишта,
 7. правити пешачке стазе преко туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта,
 8. пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта без одобрења власника, односно корисника пољопривредног земљишта, осим на водама за напајање стоке која се налази на пашњацима у смислу чл. 74. Закона о пољопривредном земљишту,
 9. остављати стоку у пољу без надзора, или поверити чување исте малолетном или другом лицу које није у стању њоме да влада,
 10. чинити штету на објектима и направама које служе при коришћењу пољопривредног земљишта,
 11. износити и бацати разне биљне остатке, лешеве угинулих животиња отпад, грађевински шут и друго смеће на пољопривредно земљиште, јавни пут, пољски пут, канал и друге водене токове,
 12. остављати или заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и слично, као и других тешко разградивих материјала, на пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима,
 13. испуштати фекални и осочни отпад на своје и на туђе пољопривредно земљиште и у канале за одводњавање и наводњавање,
 14. непрописно употребљавати минерална и органска ђубрива и пестициде,
 15. оштетити, уклонити или премештати ознаке за неку забрану, упозорење, међу или границу,
 16. употреба пољопривредне механизације, оруђа и средстава за обраду пољопривредног земљишта, убирање усева и плодова, заштиту и негу пољопривредних култура на начин којим се наноси штета суседном пољопривредном земљишту,
 17. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати или затрпавати пољске путеве,
 18. одорати и оштетити пољски пут приликом обраде пољопривредног земљишта
 19. палити ремизе,
 20. растурати отровне мамке и друге врсте отрова,
 21. празнити прскалице и цистерне на необележеном месту,
 22. растурати празну амбалажу од употребљеног семенског материјала, минералног ђубрива, пестицида и другог употребљеног средства на пољопривредном земљишту
 23. нарушавати функционалност канала за наводњавање и одводњавање и воде у њима.
 24. номадска испаша оваца и друге стоке ради спречавања штета, које могу настати номадском испашом оваца и друге стоке и појаве ширења заразних и паразитарних болести животиња,
 25. остављати превозна средства, механизацију и стоку за време извођења пољопривредних радова на јавном путу и пољском путу, тако да ометају саобраћај на путу или да чине штету на туђем пољопривредном земљишту.

Члан 12.

Изузетно од одредби члана 11. тач. 8. ове Одлуке, стока се може пуштати на пашњак у државној својини који је ограђен на начин који онемогућава излазак стоке, под условом да је власник стоке о истом претходно осам дана пре пуштања стоке прибавио сагласност месне заједнице на чијем подручју се налази пашњак, а уз захтев је приложио доказ о праву коришћења пашњака.

Члан 13.

Власници и корисници обрадивог пољопривредног земљишта (правна и физичка лица) дужни су да врше систематско уклањање парложне траве на истом.

Члан 14.

Ради очувања како величине, тако и стања проходности путева забрањено је одоравање површине пута као и било који начин оштећења проходности путева.

Сваки грађанин има једнако право коришћења и обавезу очувања пољских путева.

Члан 15.

У циљу враћања оштећених и одораних пољских путева у првобитно стање, на иницијативу чувара поља, пољопривредника или надлежног органа месне заједнице, службено лице организационе јединице за послове пољопривреде Општинске управе наложиће поновни премер пољског пута или поправку оштећеног пута.

Трошкови премера и уређења пута падају на терет лица које је поступило супротно забрани из чл. 14. ове Одлуке.

3. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 16.

За обезбеђење организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете у смислу ове Одлуке, надлежна је организациона јединица Општинске управе за пољопривреду.

Спровођење мера организоване заштите од пољске штете може да се повери привредном друштву, односно предузећу, предузетнику или другом правном лицу који је регистрован за обављање наведене делатности, под условом да привредно друштво, предузеће, предузетник или друго правно лице, коме се на основу јавног конкурса први пут поверава вршење послова заштите од пољске штете прихвати обавезу преузимања у радни однос запослених Општинске управе општине Сента који су на дан ступања на снагу ове Одлуке распоређени на истим пословима (пољочувари).

Одлуку о расписивању јавног конкурса и одлуку о поверавању послова заштите од пољске штете у смислу претходног става доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

Члан 17.

Надзор над спровођењем мера заштите од пољске штете врши службено лице организационе јединице за пољопривреду Општинске управе.

Члан 18.

Непосредну заштиту усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете врши чувар поља привредног друштва, предузетника или другог правног лица коме се поверавају послови заштите од пољске штете по одредбама ове Одлуке.

У вршењу заштите усева и засада на пољопривредном земљишту, пољопривредно земљиште, пољске путеве и канала за наводњавање и одводњавање чувар поља има својство службеног лица.

Чувар поља има службену легитимацију у којој је, поред личних података, назначено његово својство, подручје на коме обавља заштиту, као и да има овлашћења утврђена овом Одлуком.

Чувари поља су униформисани у службене униформе.

За време обављања пољочуварских послова чувар поља мора носити ознаку на службеној униформи и службену легитимацију.

Ознака на службеној униформи садржи: име и презиме чувара поља, као и број службене легитимације.

Члан 19.

У обављању пољочуварских послова чувар поља има права и дужности да:

 1. редовно обилази пољопривредно земљиште, пољске путеве и канале за наводњавање и одводњавање
 2. спречава све радње из члана 11. ове Одлуке,
 3. проналази сопственике пољопривредног земљишта којима се штета наноси, односно одговорна лица за причињену штету,
 4. од лица затечених у радњи извршења прекршаја привремено одузима уз потврду све присвојене плодове и предмете, и да им уз потврду преда оштећеном сопственику или кориснику пољопривредног земљишта, а у случају да је исти непознат, одузете плодове и предмете предаје службеном лицу Општинске управе ради даљег поступања,
 5. за сваку недозвољену радњу утврди ближа обележја радњи којима је штета причињена, време и место на коме је штета причињена и да од лица затеченог у радњи извршења прекршаја узме неопходне податке о чему сачињава записник,
 6. упозори сопственика, односно корисника пољопривредног земљишта и канала за наводњавање и одводњавање да изврши уклањање корова и парложне траве,
 7. спроведе или преда стоку или живину уз потврду, на место чувања, ухваћену у штети без чувара или чији сопственик није познат,
 8. обавести службеног лица Општинске управе из чл. 17. ове Одлуке ради организовања уклањања лешева угинулих животиња,
 9. предузима и друге мере заштите од пољске штете прописаних овом Одлуком.

Члан 20.

Уколико чувар поља затекне стоку у пољској штети без чувара или чији је власник непознат, исту одводи и предаје на одређено место за чување. Чувар поља дужан је, у сарадњи са месном зајеницом на чијем подручју је затечена стока у пољској штети, да организује превоз и смештај стоке, о чему саставља извештај и исти доставља службеном лицу из чл. 17. ове Одлуке.

На основу извештаја из претходног става, службено лице је у обавези да обезбеди истицање обавештења на огласној табли месне заједнице којим се позива власник, односно држалац стоке да у року од 15 дана преузме стоку, са назнаком да ће у противном бити продата. Ако се власник, односно држалац јави у одређеном року и докаже да је стока његова, након измирења трошкова превоза, исхране и чувања, стока му се предаје уз потврду.

Уколико се власник, односно држалац стоке не јави у одређеном року или одбије да преузме стоку под условима из члана 20. став 2. ове Одлуке, у процесу спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете ће се спровести поступак продаје путем јавне лицитације, а добијена новчана средства, по одбијању трошкова превоза, исхране и чувања, положити у депозит.

Ако се власник, односно држалац стоке не јави у року од једне године или не покрене судски поступак, депонована средства ће постати приход буџета општине и користиће се за изградњу, доградњу, адаптацију и одржавање објеката за привремени смештај ухваћене стоке.

Члан 21.

Чувар поља је дужан да приликом проналажења учиниоца прекршаја, односно учиниоца штете сачини записник са подацима о учиниоцу прекршаја, односно учиниоцу штете и да исти достави службеном лицу из чл. 17. ове Одлуке најкасније у року од три дана од дана извршене радње односно од примљеног захтева.

Уколико власник, односно корисник пољопривредног земљишта утврди да му је штета причињена, а чувар поља то није уочио, исти ће штету пријавити чувару поља најкасније у року од три дана од дана стицања сазнања о причињеној штети.

Записник из става 1. овог члана садржи: основне податке о идентитету учиниоца, односно власника-држаоца стоке, чињенични опис прекршаја (време, место и начин извршења прекршаја), доказе (изјаве учиниоца, изјаве оштећеног, изјаве сведока уз њихов потпис, фотографије о учињеној штети) и потпис чувара поља. Основни подаци о идентитету су име и презиме, година и место рођења, адреса пребивалишта или привременог боравка, ЈМБГ и занимање.

Члан 22.

Чувар поља је овлашћен да, у случају ако није у могућности да идентификује лице затечено у чињењу пољске штете или номадске испаше или ако лице одбије сарадњу са чуварем поља, затражити помоћ од МУП-а ради идентификације лица на лицу места.

Члан 23.

Чувар поља дужан је да свакодневно води „Извештај о раду“.

Члан 24.

Службено лице Општинске управе из чл. 17. ове Одлуке има следеће обевезе:

 • да израђује предлог годишњег Програма рада спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на територији општине, да подноси Општинском већу општине Сента на сагласност предлог годишњег Програма рада спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на територији општине,
 • да подноси документацију Надзорнику пољочуварске службе о причињеној штети,
 • да затражи извештај о распоређивању чуваре поља у складу са Програмом- рада спровођења мера за заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на територији општине,
 • да поднесе захтев привредном друштву и др. из чл. 16. ове Одлуке за
 • организовање контролне акције на територији општине,
 • да најмање једном годишње, затражи и достави извештај о раду и резултатима рада чувара поља Скупштини општине Сента,
 • да врши и друге послове неопходне за спровођење мера заштите од пољске штете.

4. ПОСТУПАК УТВРЂПВАЊА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 25.

Захтев за процену пољске штете подноси се службеном лицу из чл. 17. ове Одлуке, а које исти прослеђује општинској Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија).

Чланове Комисије именује Општинско веће на период од четири године.

Чланови Комисије морају бити по струци дипломирани пољопривредни инжењери различитих профила (ратар-повртар, заштитар биља, сточар, воћар- виноградар, механизатор или другог усмерења).

Чланови Комисије морају имати најмање 3 године радног искуства у струци.

Члан 26.

Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете на лкцу места настанка штете састави записник.

Власник, односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета причињена и лице које је одговорно за учињену штету може да присуствује раду Комисије.

Записник о процени пољске штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке о идентитету оштећеног и починиоца, чињенични опис радње (време, место и начин извршења радње) и стручну процену настале штете исказану вредносно или количински.

Одговорно лице привредног друштва, предузетника или другог правног лица, коме буду поверени послови спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на територији општине, одговорно је за извештавање службеног лица Општинске управе надлежног за вршење надзора над спровођењем мера за заштиту од пољске штете у роковима из чл. 21. ове Одлуке ради благовременог подношења предлога за покретање прекршајног поступка надлежним органима.

Члан 27.

Средства за рад за спровођење мера за заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете обезбедиће се у буџету општине Сента у складу са годишњим програмом на који сагласност даје Скупштина општине.

5. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај из чл. 11. и чл. 15. ове Одлуке, физичко лице или одговорно лице правног лица чији запослени:

 1. ако покида, почупа, покоси и убира туђе пољопривредне усеве, плодове на туђем пољопривредном земљишту,
 2. поломи, посече, покида, хемијским или биолошким путем као и на други начин оштети усеве и засаде на туђем пољопривредном земљишту,
 3. сакупља остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном земљишту,
 4. пали остатке усева и засада на пољопривредном земљишту,
 5. врши орање или било коју другу радњу на туђем пољопривредном земљишту без одобрења власника,
 6. прелази трактором, запрежним колима или другим превозним средствима преко туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта,
 7. прави пешачке стазе преко туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта,
 8. пушта на испашу и тера стоку и живину преко туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта без одобрења власника, односно корисника пољопривредног земљишта, осим на водама из чл. 74. Закона о пољопривредном земљишту,
 9. оставља стоку у пољу без надзора, или повери чување исте малолетном или другом лицу које није у стању њоме да влада,
 10. оштети објекте и направе које служе при коришћењу пољопривредног земљишта,
 11. износи и баца разне биљне остатке, лешеве угинулих животиња, отпад, грађевински шут и друго смеће на пољопривредно земљиште, јавни пут, пољски пут, канал и друге водене токове,
 12. оставља или заорава употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и слично, као и други тешко разградиви материјал на пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима,
 13. испушта фекални и осочни отпад на своје и на туђе пољопривредно земљиште и у канале за одводњавање и наводњавање,
 14. непрописнб употребљава минерална и органска ђубрива и пестициде,
 15. оштети, уклони или премешта ознаке за неку забрану, упозорење, међу или границу,
 16. употребљава пољопривредну механизацију, оруђа и средства за обраду пољопривредног земљишта, убирање усева и плодова, заштиту и негу пољопривредних култура на начин којим се наноси штета суседном пољопривредном земљишту,
 17. преорава, сужава, прекопава, засипа или затрпава пољске путеве,
 18. одорава и оштети пољски пут приликом обраде пољопривредног земљишта
 19. пали ремизе,
 20. растура отровне мамке и друге врсте отрова,
 21. испразни прскалице и цистерне на необележеном месту,
 22. растура празну амбалажу од употребљеног семенског материјала, минералног ђубрива, пестицида и другог употребљеног средства на пољопривредном земљишту
 23. нарушава функционалност канала за наводњавање и одводњавање и воде у њима.
 24. врши номадску испашу оваца и друге стоке и тиме наноси штету или изазива опасност ширења заразних и паразитарних болести животиња,
 25. оставља превозна средства, механизацију и стоку за време извођења пољопривредних радова на јавном путу и пољском путу, тако да исти ометају саобраћај на путу или чине штету на туђем пољопривредном земљишту.

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Поступци за заштиту од пољске штете, започети до дана ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се по прописима који су били на снази у време причињења штете, уколико законом није друкчије прописано.

До доношења одлуке о поверавању спровођења мера заштите од пољске штете из чл. 17. ове Одлуке пољочуварске делатности вршиће пољочувари запослени у Општинској управи у складу са досадашњим прописима.

Члан 30.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима и обавезама пољочувара и о обављању пољочуварске делатности на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 3/2003), осим одредаба из предходног члана.

Члан 31.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сента“.

На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник

Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 2. став 5. Закона о комуналним

делатностима (“Службени гласник РС”, број 88/2011), члана 4. став 1. и члана 35. Закона о

прекршајима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 46. тачка

7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011), Скупштина

општине Сента на својој седници одржаној дана 29. октобра 2012. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕШТЕТЕ

Члан 1.

Овом одлуком се врше измене Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног

земљишта, пољских путева и канала од пољске штете која је донета дана 05.07.2010. године

и објављена у “Службеном листу општине Сента” број 13/2010 (у даљем тексту: Одлука).

Члан 2.

Мења се члан 16. став 2. Одлуке и гласи:

“Ради обезбеђивања организоване заштите из става 1. овог члана, на територији општине

Сента организује се Пољочуварска служба у склопу Јавног комунално-стамбеног предузећа

“СЕНТА” из Сенте (у даљем тексту: ЈКСП “СЕНТА”).”

Члан 3.

Мења се члан 16. став 3. Одлуке и гласи:

“ЈКСП “СЕНТА” има искључиво право на обављање делатности заштите усева и засада,

пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на територији

општине Сента.”

Члан 4.

У члану 18. став 1. Одлуке после речи “чувар поља” ставља се тачка, а речи “привредног

друштва, предузетника или другог правног лица коме се поверавају послови заштите од

пољске штете по одредбама ове одлуке” бришу се.

Члан 5.

Мења се члан 24. став 1. алинеја 3. Одлуке и гласи:

“-да подноси документацију руководиоцу Пољочуварске службе у ЈКСП ”СЕНТА” о

причињеној штети,”

Члан 6.

Мења се члан 24. став 1. алинеја 5. Одлуке и гласи:

“-да поднесе захтев руководиоцу Пољочуварске службе ЈКСП “СЕНТА” за организовање

контролне акције на територији општине,”

Члан 7.

Мења се члан 26. став 4. Одлуке и гласи:

“Руководилац Пољочуварске службе ЈКСП “СЕНТА” одговоран је за извештавање

службеног лица Општинске управе надлежног за вршење надзора над спровођењем мера за

заштиту од пољске штете у роковима из члана 21. ове одлуке ради благовременог

подношења предлога за покретање прекршајног поступка надлежним органима.”

Члан 8.

Члан 29. став 2. Одлуке брише се.

Члан 9.

У члану 30. Одлуке уместо речи “одредаба” треба да стоји реч “одредбе”.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу дана објављивања у „Службеном листу општине Сента“.

Ова Одлука ступа на снагу дана објављивања у „Службеном листу општине Сента“.

Република Србија

Председник Скупштине општине Сента

Аутономна Покрајина Војводина

Анико Ширкова с.р.

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број: 320-31/2012-I

Дана: 29. октобра 2012. године

С е н т а

О б р а з л о ж е њ е :

Дана 05.07.2010. године, Скупштина општине Сента донела је Одлуку о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете која је објављена у “Службеном листу општине Сента” број 13/2010. Одлуком се прописују мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту, надлeжност за вршење послова заштите од пољске штете, надзор над спровођењем Одлуке и друга питања од значаја за заштиту од пољске штете и од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту. Према члану 16. став 2. Одлуке, спровођење мера организоване заштите од пољске штете може да се повери привредном друштву, односно предузећу, предузетнику или другом правном лицу који је регистрован за обављање наведене делатности, под условом да привредно друштво, предузеће, предузетник или друго правно лице, коме се на основу јавног конкурса први пут поверава вршење послова заштите од пољске штете прихвати обавезу преузимања у радни однос запослених Општинске управе општине Сента који су на дан ступања на снагу ове одлуке распоређени на истим пословима (пољочувари).

Сходно одредбама Одлуке, дана 18.11.2010. године закључен је Уговор о поверавању обављања делатности заштите од пољске штете на територији општине Сента између општине Сента као наручиоца са једне стране и “G4S SECURE SOLUTIONS“ Д.О.О., са седиштем у Београду, Кумодрашка број 240 као извршиоца са друге стране (Уговор број 320-25/2010-IV).

Чланом 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009) прописано је да јединица локалне самоуправе прописује мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту.

Према члану 2. став 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број “Службени гласник РС”, број 88/2011), комуналне делатности су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. У члану 2. став 3., тачка 1. до 14. Закона наведене су комуналне делатности, а ставом 5. овог члана прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове њиховог обављања, у складу са ставом 1. овог члана.

Због смањења трошкова везаних за обављање делатности заштите од пољске штете на територији општине Сента као и рационалнијег искоришћавања људских ресурса, Одељење за урбанизам и комуналне послове Општинске управе Сента израдило је предлог Одлуке о изменама Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете.

Према предлогу Одлуке, ради обезбеђивања организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, на територији општине Сента организује се Пољочуварска служба, и то у склопу Јавног комунално-стамбеног предузећа “СЕНТА” која ће имати искључиво право на обављање поменуте делатности на територији општине Сента.

Дана 16.10.2012. године, Општинско веће општине Сента је својим Закључком број 49-324/2012 утврдило предлог Одлуке о изменама Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете и исти је упутило Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање.

На основу наведеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Одлуке о изменамаОдлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољскештете у предложеном тексту.